logo FÒRUM socialista republicà

Fòrum socialista republicà

Propostes per a Catalunya
Debats des de la base per a la construcció del nou país
Una nova manera de fer política


Nosaltres

Obertes

A totes les persones de l'esquerra catalana, independents o de partits polítics. Hi caben totes les sensibilitats.

Socialistes

Creiem que la societat ha de ser justa, equitativa i solidària, i que tots els drets i deures de les persones s'han de bastir sobre aquests principis.

Republican@s

Sabem que perquè la nació catalana progressi socialment, és cabdal que esdevingui un estat sobirà, interdependent amb altres nacions veïnes i europees.

Per què

Democràcia

Tothom pot participar en la política, que ha de ser e motor de la societat, i no els poders amagats darrere els mercats i les «raons d'estat».

Internacionalisme

Les nacions són societats culturalment harmòniques, que s'autogovernen i col·laboren amb altres nacions compartint sobirania.

Drets humans

Estem lluny de que els drets humans siguin per a totes les persones. Cal treballar per assolir-los a casa nostre i al món sencer.

Pau

Cal garantir la pau, suprimir dominis, imperialismes, neocolonialismes, autoritarismes i feixismes. Pacifisme actiu.

Feminismes

Denunciem el patriarcat  que invisibilitza gran part de les persones i la seva diversitat. Una nova mirada en la que tot@s som subjectes polítics iguals.

Ecologisme

Només tenim un planeta, i no pot aguantar la pressió ambiental que li estem fent. Cal racionalitzar els consums i la producció.

Equitat

Totes les persones neixen iguals i la societat les hi ha d'oferir les mateixes oportunitats. No hi pot haver diferència en els drets.

Serveis públics

Salut, ensenyament, habitatge... són bàsics per al desenvolupament de la persona i els drets de ciutadania.

Cooperació

Només es pot aconseguir un món just a partir de la col·laboració entre països, i compensar les defetes del colonialisme.

Solidaritat

Basada en el principi de l'empatia i la lluita per la justícia i l'equitat, més enllà de la compassió i la caritat puntuals.

Diàleg

Els conflictes només es poden solucionar amb diàleg sense condicions, cooperant per aconseguir objectius comuns.

Llibertat d'expressió

Les idees, les opinions, els diàlegs, les lleis, han d'expressar-se sense cap impediment. Ningú és guardià de cap ortodòxia.

Foro grup de constitució, Mont-roig del Camp.

Constitució del FÒRUM

El 19 de febrer de 2022, a Mont-roig del Camp, s'ha celebrat la reunió constituent. Han assistit 24 persones, entre elles dos tinents d'alcalde de les ciutats de Lleida i Tarragona i dos parlamentaris de l'àmbit de l'esquerra catalana, de diverses sensibilitats polítiques, tant independents com de diversos partits polítics.
S'ha aprovat la denominació, el logo i, sobretot una declaració constituent on s'expressa el marc ideològic en el que ens definim.
Així mateix, s'ha aprovat constituir-se com una associació i no com a un partit polític, ja que pretenem respondre a la pluralitat de l'esquerra socialista catalana.

Declaració de Principis

FÒRUM socialista republicà
Grup de debat, elaboració i acció socialista per Catalunya

Document aprovat en l'Assemblea constitutiva
19 de febrer de 2022, a Mont-roig del Camp.
Baixeu el document en pdf (90 kB)

Introducció

La història de Catalunya dels darrers vint-i-cinc anys mostra que sovint els partits polítics sofreixen derives que els fan canviar de posicions respecte a qüestions que els han estat fonamentals. En el temps, uns partits prenen l’espai d’altres que l’han abandonat.
Moltes persones, com a fruit de la seva reflexió, han pres posicions dins de l’esquerra, amb tota la seva pluralitat i matisos. I també respecte al catalanisme. En aquests àmbits hi ha hagut importants canvis en el posicionament dels partits, molt sovint com a resposta als canvis conjunturals. Per això reconeixem que si es vol continuar sent fidel a les idees bàsiques del socialisme democràtic, els partits no representen una garantia d’estabilitat i fermesa en la seva defensa. Els partits són eines cabdals, però no úniques, per aconseguir el país que volem. Són instruments útils mentre responen a les idees i conjuguen l’acció conjunta d’un col·lectiu amb una certa homogeneïtat ideològica.
Ens aplega un espai ideològic que vol ser referent, format per persones independents o vinculades a entitats i partits diversos, oberts a donar suport a representants polítics de l’esquerra nacional. Pretenem mantenir un nivell de debat que garanteixi la vitalitat, l’aprofundiment i el creixement del nostre marc ideològic. 

El marc ideològic

Som gent d’esquerres, de base socialista, que creiem en la democràcia i els valors republicans. Sobre els vells fonaments de la justícia, la igualtat i la fraternitat, bastim el sentiment internacionalista basat en el reconeixement de les nacions. Aquests principis avui prenen moltes expressions: drets fonamentals, democràcia, pau, ecologisme, feminismes, llibertat de gènere, igualtat d’oportunitats, polítiques públiques –educació, habitatge, salut..– estat del benestar, economia del bé comú, laïcitat, serveis públics eficients, cooperació internacional, solidaritat, cultura, diàleg i cooperació com a mètode de resolució de conflictes, implicació en la cosa pública, equilibri territorial...
I també creiem que els drets humans estan jerarquitzats, que els que considerem fonamentals, van per davant d’altres drets secundaris. No defugim treballar en l’equilibri entre els drets civils, polítics, socials, culturals i econòmics.
Igualment, també creiem que cal avançar en la concreció de les obligacions dels ciutadans vers la societat. El principi de cooperació, contraposat al de competència, implica que els drets i beneficis que ofereix la societat s’obtenen amb l’esforç i participació de tots i cadascú.
Creiem en la separació efectiva de poders, no solament del poder judicial respecte a l’executiu, sinó també del legislatiu respecte a l’executiu. El Parlament és el màxim òrgan de representació i de control de l’executiu, amb representants escollits, i l’executiu està per desenvolupar les lleis, dur-les a terme, reglamentar-les i executar-les; està format per elecció de segon ordre i per designacions, tot i que sovint se li dona major preponderància i s’atorga una funció legislativa que no li pertoca directament.
Defensem una fiscalitat progressiva i equilibradora, així com la lluita contra el frau fiscal.
Volem una administració simple, simplificadora, àgil i inclusiva, basada en la confiança amb els ciutadans, contraposada en l’hiperreglamentisme en els que ens estem abocant. Cal trencar la bretxa entre les institucions i la ciutadania amb una administració proactiva, eficient, transparent i orientada a les persones.
Alhora, creiem que les nacions són els maons que construeixen la humanitat fraternal. Lluny del nacionalisme excloent i autàrquic que tendeix al feixisme, creiem en la llibertat natural de les nacions per afermar-se en la seva cultura, i aportar-la alhora que la fem permeable a les cultures d’altres nacions i de les persones que trien el nostre país per viure-hi i que volen integrar-s’hi.
Concebem els Països Catalans, amb tota la seva diversitat, com una nació que pot tenir formes polítiques plurals, i que és culturalment harmònica.
Volem una Catalunya plena, amb autonomia i llibertat per a definir el seu camí. Sabem que els estats actuals, pràcticament de tot el món, tenen unes fronteres artificials, fruit de guerres, pactes desiguals, matrimonis entre monarquies, abocats a l’imperialisme i al colonialisme, que els duu a transformar els estats en falses nacions. Tanmateix, creiem en les nacions-estat –no en els estats-nació– perquè són el conjunt de ciutadans que comparteixen territori i cultura els que anhelen i necessiten administrar-se a si mateixos. En aquet sentit, volem que Catalunya esdevingui un Estat en el concert dels estats d’Europa, amb sobirania compartida –mai cedida– segons la nostra pròpia decisió. Un estat interdependent dins d’Europa, ja que la interdependència amb les nacions veïnes i europees és la forma més aproximada d’aquell internacionalisme que ens defineix.
El principi de subsidiarietat ens duu a defensar que un nou model territorial, que és fonamental per aconseguir l’equitat entre els ciutadans dels diferents territoris catalans, rurals i urbans, s’ha de sustentar de baix a dalt. En aquest sentit, el municipalisme, basat en l’autonomia dels pobles i ciutats, ha d’orientar les polítiques redistributives i equilibradores de les administracions superiors. Cal treballar en una estructura territorial racional que garanteixi els drets de ciutadania i l’eficiència administrativa, que ordeni l’espai i les competències dels municipis, comarques i vegueries.
La creació de l’espai FÒRUM socialista republicà vol ser, doncs, una veu activa de totes aquelles persones provinents de les tradicions socialistes i catalanistes del nostre país, un marc informal però ben real per compartir i treballar en defensa dels valors del socialisme, la llibertat nacional i el projecte republicà.
Serem presents en tots els àmbits i participarem en tots els debats. Serem una eina útil per al govern de Catalunya, per al Parlament, per als Ajuntaments de tot el país, per la societat civil i les seves entitats representatives.
Som catalan@s, som socialistes, som republican@s! 

Finalitats, medis i funcionament

Objectius
Proposem obrir uns debats monogràfics amb l’objectiu de precisar els nostres principis en propostes concretes sobre el país que volem i com volem arribar-hi, i donar-ho a conèixer als representants polítics. Les propostes podran cobrir aspectes des de purament ideològics a proposicions de lleis o modificacions, amb diversos nivells de concreció. No es tracta tant de fer anàlisis i estudi de les causes de la situació actual, sinó només en funció de la formulació de propostes.
També participarem en debats organitzats per altres entitats i partits del ventall de l’esquerra, i en proposarem col·laboracions puntuals o permanents. Tota la gent d’esquerres, tant si estan adscrits a diferents partits o si són independents, han de sentir-se còmodes en els debats i actes que organitzem. SI és necessari, les propostes que formulem com a fruit dels debats, podran contenir alternatives d’acord amb les diferents sensibilitats.
D’aquesta manera podrem assolir l’objectiu de construir un fòrum de trobada de persones i forces de l’esquerra, i facilitar l’avenç cap a un país social.

Els medis
A tal fi, creem una Associació inscrita al registre d’associacions de la Generalitat, amb els càrrecs mínims per a la seva constitució. Els responsables de l’organització i coordinació de les activitats es determinarà específicament per a cada una d’elles.
Disposarem de mitjans de comunicació –web, blocs, articles– en què es publicaran les conclusions tan d’elaboració col·lectiva com individual de membres del grup.
Les despeses de l’Associació, es cobriran amb aportacions econòmiques voluntàries.