Avís legal

política de privacitat i drets d'autoria
(març 2022)

Dades administratives

L'Associació FÒRUM socialista republicà té la seva seu al carrer Major, 29, 25557 el Vilosell, les Garrigues. Està inscrita al registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb data de 36 de febrer de 2022 amb el número 70742 i NIF: G09912890
La composició de la Junta Directiva la podeu trobar a la pàgina específica.

Política de privacitat i protecció de dades

Tenim cura de la privadesa de les dades i la confidencialitat. Per això, i segons s'estableix en el Reglament general de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, amb aquesta política de protecció de dades s’estableix la manera en què es tracten les dades de caràcter personal obtingudes per l'Associació. La política de protecció de dades s'anirà adaptant als canvis legislatius, per la qual cosa queda reservat el dret de modificar-la. La data de validesa s'expressa a la capçalera d'aquesta pàgina.

Titular responsable: Associació Fòrum socialista republicà.

Finalitat del tractament de les dades: Gestió administrativa de l'Associació i cobrament de les quotes en el seu cas. Tramesa de comunicats, periòdics o no, de les activitats, articles, notícies i posicionaments de l'Associació i altres notícies d'interès.

Dades confidencials: Les dades d'opinions polítiques es consideren com a especialment sensibles i el seu tractament sempre requerirà el consentiment explícit del titular de les dades. 

Drets d'imatge: D'acord amb la Constitució i la Llei orgànica 1/1982 sobre la protecció del dret de l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, es reconeix el dret de control de la imatge, que es considera com a dada personal. L'assistència a reunions i actes organitzats per l'Associació es considera com a autorització implícita per a la realització de gravacions en vídeo i fotografies, que poden ser publicades per diversos medis, inclosos, de manera no exhaustiva, el web, xarxes socials, premsa escrita i altres publicacions. Es podrà sol·licitar el consentiment explícit quan les persones siguin clarament identificables, però no serà necessari en els actes o esdeveniment de caràcter públic en què les persones apareixen accessòriament.

Legitimació: L'adscripció a l'Associació suposa l'acceptació d'aquest tractament de dades, inclòs el consentiment per a les dades confidencials.

Conservació de les dades: Les dades de les persones adscrites seran guardades actives mentre duri la seva adscripció. En finalitzar aquesta, es podran conservar bloquejades i minimitzades, i només utilitzades amb finalitats estadístiques

Destinataris de les dades: Les dades mai no seran comunicades a cap persona o organització externa, llevat d'obligació legal a sol·licitud de tribunals per causa d'investigacions judicials o policials. Les dades no es transferiran internacionalment, llevat de la difusió per internet, que és naturalment transfronterera.

Drets del titular de les dades: Accés, rectificació i supressió en qualsevol moment per qualsevol raó.
El titular podrà sol·licitar la limitació del tractament per qualsevol raó; en aquest cas les dades no es faran públiques, però es conservaran per finalitats jurídiques o administratives.
El titular podrà exercir el dret d'oposició al tractament de les seves dades per qualsevol raó personal. L'Associació deixarà de tractar-les, excepte per motius de defensa de possibles reclamacions.
El titular té dret a la portabilitat de les dades, rebre-les en format imprès, llegible i estructurat quan el tractament està basat en un consentiment o contracte, o s'efectuï per mitjans automatitzats.

Exercici dels drets: El titular de les dades podrà exercir els seus drets respecte a aquestes, dirigint-se a l'Associació a través de correu electrònic  «master✉elforum.cat»  incloent les dades: nom complet, DNI, adreça de contacte, especificació de les dades que vol considerar i dret que vol exercir. L'Associació resoldrà en un termini màxim d'un mes. En el cas que el titular no estigui conforme amb la resolució, podrà presentar una reclamació davant l'«Agencia española de protección de datos» (AEPD) www.aepd.es

Mesures tècniques de protecció: Donat l'estat actual de la tecnologia digital i la sensibilitat de les dades, l'Associació aplicarà les mesures tècniques a l'abast segons la raonabilitat quant a costos i medis, per garantir que no es realitzin accessos no autoritzats a les dades.

Ús de galetes (cookies)

Només s'utilitzen cookies tècniques de tercers (Google) per a finalitats estadístiques. Les primeres vegades que s'accedeix a aquest web surt una nota al peu indicant que la continuïtat en la navegació es considera una acceptació implícita de l'ús d'aquests tipus de cookie.

Responsabilitat sobre els continguts

L'Associació és responsable dels continguts no signats d'aquest web. La responsabilitat dels continguts signats és dels autors.
Els continguts dels enllaços a altres pàgines web o a qualsevol altra documentació, són responsabilitat dels seus autors, i no implica que l'Associació els sostingui o subscrigui els seus principis. Només es publiquen a títol informatiu.

Drets d'autoria i ús dels continguts

Els continguts d'aquest web estan subjectes a la llicència de Creative Commons (by-nc-sa/4.0), per la que es poden utilitzar lliurement sempre que es citi la font i no sigui amb finalitats comercials.